Tóm tắt kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2019

Thứ ba - 16/03/2021 09:45

 
Tóm tắt kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2019
 
STT Nội dung Số lượng Tỉ lệ %
1 Có việc làm 550 81.60
2 Đang học tiếp 66 9.79
3 Chưa có việc làm 58 8.61
Tổng 674 100
 
1


 
2

Nguồn tin: Phòng KT-BĐCLGD

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC