Tóm tắt kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2017 và năm 2018

Thứ sáu - 05/06/2020 09:41

1. Sinh viên tốt nghiệp năm 2017
 
STT Nội dung Số lượng Tỉ lệ %
1 Có việc làm 466 96.08
2 Chưa có việc làm; Đang học nâng cao 19 3.92
Tổng 485 100
 
 

2. Sinh viên tốt nghiệp năm 2018
 
STT Nội dung Số lượng Tỉ lệ %
1 Có việc làm 424 84.29
2 Chưa có việc làm; Đang học nâng cao 79 15.71
Tổng 503 100
 
 

Tác giả bài viết: Ban ĐBCL&TTGD

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC