VĂN BẢN VỀ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

Thứ ba - 20/04/2021 15:42

 
VĂN BẢN VỀ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
 
* Các văn bản liên quan đến công tác tự đánh giá, kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đang hiệu lực)
 
STT Số hiệu Ngày ban hành Nội dung
1 38/2013/TT-BGDĐT 29/11/2013 Thông tư Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
2 04/2016/TT-BGDÐT 14/3/2016 Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.
3 1669/QLCL-KĐCLGD 31/12/2019 Công văn về việc thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD.
4 2085/QLCL-KĐCLGD 31/12/2020 Công văn về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT.
5 774/QLCL-KĐCLGD 10/6/2021 Công văn về việc điều chỉnh một số phụ lục Công văn 2085/QLCL-KĐCLGD
 
* Các văn bản liên quan đến công tác tự đánh giá, kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đang hiệu lực)
 
STT Số hiệu Ngày ban hành Nội dung
1 12/2017/TT-BGDĐT 19/5/2017 Thông tư ban hành quy định về kiểm định cơ sở giáo dục.
2 766/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 Công văn về việc hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học.
3 767/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 Công văn về việc hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học.
4 1668/QLCL-KĐCLGD 31/12/2019 Công văn về việc thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD.
 
 
 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC