Thông báo về việc xét học bổng chính sách cho sinh viên hệ chính quy năm học 2020 - 2021

Thứ năm - 13/08/2020 11:21

     Căn cứ theo Quy chế công tác sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 341/QĐ-ĐNT ngày 12 tháng 12 năm 2018, theo Chương VI Điều 26;
     Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-ĐNT ngày 13 tháng 11 năm 2019 về việc ban hành Quy định xét học bổng chính sách dành cho sinh viên hệ chính quy đang học tập tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM,
     Nhà trường thông báo về việc xét học bổng chính sách năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:

     Đối với sinh viên năm I:
     - Hồ sơ đề nghị xét duyệt học bổng theo quy định gửi về: Phòng Chính trị - Tổ chức - Công tác sinh viên, lầu 1, khu A, 828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
     - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày có thông báo trúng tuyển đến trước ngày đầu tiên làm thủ tục nhập học 05 ngày. Trường hợp gửi qua bưu điện, thời gian tính theo dấu bưu điện.
     - Mẫu hồ sơ, đối tượng xét học bổng chính sách, mức học bổng theo thông báo trên website Trường vào ngày 31/7/2020.
     Đối với sinh viên năm II, III, IV:
     - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 28/9/2020.
     - Địa điểm: Nộp hồ sơ trực tiếp về Văn phòng khoa đang học.
     - Các khoa tổng hợp danh sách và hồ sơ gửi về Phòng CT-TC-CTSV trước ngày 05/10/2020.
   - Mẫu hồ sơ, đối tượng xét học bổng chính sách, mức học bổng ban hành kèm theo Quyết định số 381/QĐ-ĐNT ngày 13/11/2019.
     - Trường không giải quyết các trường hợp nộp trễ hạn.
     Đề nghị Trưởng các khoa thông báo đến toàn thể sinh viên và tổng hợp hồ sơ của sinh viên năm II, III, IV theo phụ lục đính kèm gửi về phòng CT-TC-CTSV (văn bản giấy có chữ ký của trưởng đơn vị và văn bản điện tử theo địa chỉ: cttc@huflit.edu.vn).

Tác giả bài viết: Phòng CT-TC-CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC