Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 
- Giám đốc: ThS. Hoàng Mộng Long
- Phó Giám đốc: Bà Lý Thảo Linh
- Điện thoại: (028) 38.68.1477 - 38.68.1476 (fax)

- Email liên hệ: nnth@huflit.edu.vn - huflit-lt@huflit.edu.vn

- Website: http://www.coh.edu.vn
- Hotline: 0906.077.088