Phòng Tạp chí

  • - Trưởng phòng: PGS.TS Trần Văn Lăng
  • - Email liên hệ: tapchi@huflit.edu.vn
  • - Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 135
  •