Chuẩn đầu ra ngành CNTT (Bậc Đại học) - Áp dụng từ khóa 2019

Thứ sáu - 05/03/2021 14:43

Chuẩn đầu ra ngành CNTT (Bậc Đại học) - Áp dụng từ khóa 2019
 
cđr

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Thông tin có khả năng:

I. Chuẩn đầu ra chung

PLO 1. Áp dụng được kiến thức nền tảng về khoa học và công nghệ thông tin.

PLO 2. Áp dụng được kiến thức về pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.

PLO 3. Có năng lực giao tiếp và trình bày giải pháp công nghệ thông tin hiệu quả.

PLO 4. Vận dụng thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức nhóm, lập kế hoạch và viết báo cáo kỹ thuật.

PLO 5. Có năng lực tự học và học tập suốt đời.

PLO 6. Có năng lực giao tiếp bằng ngoại ngữ về chuyên ngành công nghệ thông tin.

 

II. Chuẩn đầu ra chuyên biệt

1. Chuyên ngành An ninh mạng:

PLO 7a. Phân tích yêu cầu, thiết kế và xây dựng mạng máy tính cho doanh nghiệp

PLO 8a. Đánh giá hệ thống mạng máy tính ở doanh nghiệp.

PLO 9a. Quản trị và bảo trì hệ thống mạng máy tính ở doanh nghiệp.

PLO 10a. Đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin và mạng máy tính ở doanh nghiệp.

PLO 11a. Tư vấn giải pháp mạng máy tính và an toàn thông tin cho doanh nghiệp.

 

2. Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm:

PLO 7b. Thu thập thông tin và Phân tích yêu cầu của phần mềm.

PLO 8b. Thiết kế hệ thống, module và tính năng của phần mềm.

PLO 9b. Phát triển phần mềm đã được thiết kế.

PLO 10b. Triển khai phần mềm đã được xây dựng.

PLO 11b. Tư vấn giải pháp phần mềm cho doanh nghiệp.

 

3. Chuyên ngành Hệ thống thông tin:

PLO 7c. Thu thập thông tin và Phân tích yêu cầu của hệ thống thông tin.

PLO 8c. Thiết kế hệ thống, module và tính năng của hệ thống thông tin.

PLO 9c. Triển khai hệ thống thông tin đã được thiết kế.

PLO 10c. Quản trị và tinh chỉnh hệ thống thông tin.

PLO 11c. Tư vấn giải pháp về hệ thống thông tin cho doanh nghiệp.

 

4. Chuyên ngành Khoa học dữ liệu:

PLO 7d. Thu thập thông tin và Phân tích yêu cầu của hệ thống phân tích dữ liệu.

PLO 8d. Thiết kế hệ thống, module và tính năng của hệ thống phân tích dữ liệu.

PLO 9d. Triển khai hệ thống phân tích dữ liệu đã được thiết kế.

PLO 10d. Quản trị và tinh chỉnh hệ thống phân tích dữ liệu.

PLO 11d. Tư vấn giải pháp về hệ thống phân tích dữ liệu cho doanh nghiệp.

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC