GIỚI THIỆU NGÀNH KẾ TOÁN

Thứ ba - 14/01/2020 10:08

1. Mục tiêu đào tạo
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có kiến thức tổng hợp về kinh tế - xã hội, kiến thức chuyên sâu về kế toán, kiểm toán và thuế, phẩm chất đạo đức tốt,  năng động và thích ứng với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực kế toán – tài chính.

2. Chuẩn đầu ra
Hoàn thành chương trình đào tạo ngành Kế toán, người học có khả năng:

 • Vận dụng được kiến thức nền tảng về kinh tế, quản lý và pháp luật;

 • Vận dụng được những kiến thức về kế toán, kiểm toán và thuế;

 • Sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong giao tiếp và chuyên môn tài chính, kế toán;

 • Phân tích, đánh giá được tình hình tài chính doanh nghiệp;

 • Tổ chức thực hiện được công tác kế toán trong các đơn vị;

 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyên môn tài chính, ngân hàng;

 • Tổ chức, điều hành công việc một cách khoa học;

 • Ứng xử, giao tiếp và làm việc nhóm một cách hiệu quả;

 • Tư duy sáng tạo, giải quyết được các vấn đề nghiệp vụ tài chính, kế toán và thuế;

 • Thực thi trách nhiệm với công việc và với xã hội, phát huy tinh thần học tập suốt đời;

 • Đạt chuẩn ngoại ngữ: Chứng chỉ TOEIC đạt trình độ 500 (Hoặc chứng chỉ ngoại ngữ ở cấp độ quy đổi tương đương);

 • Tin học: chứng chỉ MOS (Microsoft Office Specialist).

3. Đặc điểm của chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo được cấu trúc theo hệ thống tín chỉ. Quá trình đào tạo tuân theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh.Thời gian đào tạo được thiết kế là 4 năm, nhưng người học có thể rút ngắn còn 3,5 năm hoặc kéo dài thời gian học tối đa đến 6 năm. Mỗi năm học có hai học kỳ chính (bắt đầu từ tháng 9) và một học kỳ hè (từ đầu tháng 7 đến giữa tháng 8).

Theo lộ trình được thiết kế, các học phần thuộc khối kiến thức đại cương, kiến thức ngành sẽ được phân bổ từ năm học đầu tiên đến học kỳ 1 của năm thứ 3 ( học kỳ 5); Các học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành được phân bổ từ năm học thứ 3 đến năm học thứ 4; Các học phần tiếng Anh cơ bản được phân bổ trong 3 học kỳ đầu tiên, các học phần tiếng Anh chuyên ngành được giảng ở năm thứ 2 và thứ 3.  Trong toàn khóa học có 12 học phần tự chọn (18 tín chỉ).

4. Cơ hội nghề nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp ngành Kế toán có cơ hội nghề nghiệp tại:

 • Các doanh nghiệp;

 • Các đơn vị hành chính sự nghiệp;

 • Các công ty kiểm toán, công ty tư vấn kế toán, thuế;

 • Các ngân hàng, công ty tài chính, công ty bảo hiểm;

 • Một số cơ quan quản lý nhà nước về tài chính, kế toán, kiểm toán như: Sở tài chính, Kho bạc nhà nước, Hải quan, Chi cục thuế…

Những vị trí việc làm dành cho cử nhân kế toán rất phong phú, như: Kế toán viên, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng, thủ quỹ, chuyên viên phân tích tài chính, quản trị tài chính, kế toán thuế, tư vấn thuế, kiểm tra thuế, tư vấn bảo hiểm, kiểm toán viên, giám đốc tài chính, nhân viên phát triển sản phẩm tài chính, chuyên viên quản lý dự án đầu tư .v..v…
(Một số vị trí việc làm đòi hỏi có thêm chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật Việt Nam)
 
THÔNG TIN LIÊN LẠC
Văn phòng Khoa: 302 - 304 Cao Thắng, Phường 12, quận 10, TP HCM
Điện thoại: 028 62733172
Email: khoakinhtetaichinh@huflit.edu.vn

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC