CHUẨN ĐẦU RA CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Thứ sáu - 05/03/2021 11:39

1/ Kiến thức:
 • Vận dụng được kiến thức nền tảng về kinh tế, quản lý và pháp luật;
 • Vận dụng được những kiến thức về  nghiệp vụ tài chính, ngân hàng.
2/ Kỹ năng:
 • Sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong giao tiếp và chuyên môn tài chính, ngân hàng;
 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyên môn tài chính, ngân hàng;
 • Tổ chức, điều hành công việc một cách khoa học;
 • Ứng xử, giao tiếp và làm việc nhóm một cách hiệu quả;
 • Giải quyết được các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn.
3/ Năng lực tự chủ và trách nhiệm cá nhân:
 • Tư duy sáng tạo, có khả năng tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp;
 • Hình thành ý thức tự phát triển bản thân và khả năng học tập suốt đời;
 • Thực thi trách nhiệm với công việc và với xã hội;
 • Tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.
4/ Năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh): Chứng chỉ TOEIC đạt trình độ 500 (Hoặc chứng chỉ ngoại ngữ ở cấp độ quy đổi tương đương).
5/ Trình độ tin học: Chứng chỉ MOS là Word, Excel.
 

Nguồn tin: Khoa KTTC

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC