Khoa Luật: Sơ đồ cây chương trình ngành Luật kinh tế (áp dụng từ khóa 2019)

Thứ ba - 13/04/2021 10:42

- Sơ đồ cây chương trình ngành Luật Kinh tế (Chuyên ngành Luật kinh doanh)
 
LuatKinhTe CN LuatKinhDoanh(BangMau) k2019 KhoaLuat


- Sơ đồ cây chương trình ngành Luật Kinh tế (Chuyên ngành Luật Tài chính - Ngân hàng)
LuatKinhTe CN LuatTaiChinhNganHang(BangMau) k2019 KhoaLuat


- Sơ đồ cây chương trình ngành Luật Kinh tế (chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế)
 
LuatKinhTe CN ThuongMaiQT(BangMau) k2019 KhoaLuat

 

Tác giả bài viết: Khoa Luật

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC