Chương trình đào tạo đại học

Thứ sáu - 09/04/2021 09:54

A - Chương trình đào tạo áp dụng từ khóa 2015 đến khóa 2018
1. Ngành Ngôn ngữ Anh
- Chương trình đào tạo
- Đề cương chi tiết
7. Ngành Quan hệ quốc tế
- Chương trình đào tạo
- Đề cương chi tiết
2. Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
- Chương trình đào tạo
- Đề cương chi tiết
8. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
- Chương trình đào tạo
- Đề cương chi tiết
3. Ngành Công nghệ thông tin
- Chương trình đào tạo
- Đề cương chi tiết
9. Ngành Quản trị khách sạn
- Chương trình đào tạo
- Đề cương chi tiết
4. Ngành Đông Phương học
- Chương trình đào tạo
- Đề cương chi tiết
10. Ngành Kế toán
- Chương trình đào tạo
- Đề cương chi tiết
5. Ngành Quản trị kinh doanh
- Chương trình đào tạo
- Đề cương chi tiết
11. Ngành Tài chính - Ngân hàng
- Chương trình đào tạo
- Đề cương chi tiết
6. Ngành Kinh doanh quốc tế
- Chương trình đào tạo
- Đề cương chi tiết
12.Ngành Luật kinh tế
- Chương trình đào tạo
- Đề cương chi tiết

B - Chương trình đào tạo áp dụng từ khóa 2019
1. Ngành Ngôn ngữ Anh
- Chương trình đào tạo
- Đề cương chi tiết
7. Ngành Quan hệ quốc tế
- Chương trình đào tạo
- Đề cương chi tiết
2. Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
- Chương trình đào tạo
- Đề cương chi tiết
8. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
- Chương trình đào tạo
- Đề cương chi tiết
3. Ngành Công nghệ thông tin
- Chương trình đào tạo
- Đề cương chi tiết
9. Ngành Quản trị khách sạn
- Chương trình đào tạo
- Đề cương chi tiết
4. Ngành Đông Phương học
- Chương trình đào tạo
- Đề cương chi tiết
10. Ngành Kế toán
- Chương trình đào tạo
- Đề cương chi tiết
5. Ngành Quản trị kinh doanh
- Chương trình đào tạo
- Đề cương chi tiết
11. Ngành Tài chính - Ngân hàng
- Chương trình đào tạo
- Đề cương chi tiết
6. Ngành Kinh doanh quốc tế
- Chương trình đào tạo
- Đề cương chi tiết
12.Ngành Luật kinh tế
- Chương trình đào tạo
- Đề cương chi tiết
 
 Từ khóa: đại học, CTĐT

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC