HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM NHIỆM KỲ 2020-2025


1. Ông HUỲNH THẾ CUỘC Chủ tịch danh dự - Cố vấn
2. Ông LƯU ĐỨC HIỂN Chủ tịch 
3. Ông NGUYỄN HỒNG TUYÊN Phó Chủ tịch
4. Bà PHẠM THỊ THANH UYÊN
Phó Chủ tịch
5. Ông NGUYỄN ANH TUẤN Thành viên
6. Ông LƯU ĐỨC NGHI Thành viên
7. Bà BÙI THỊ THANH TRÚC Thành viên
8. Ông NGUYỄN THẾ PHONG Thành viên
9. Bà LÊ THỊ TUYẾT ANH Thành viên

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ