Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị, sinh viên về Bảng chấm điểm rèn luyện sinh viên (Dự thảo lần 2) Áp dụng từ năm học 2020 - 2021

Thứ hai - 29/06/2020 09:40

          Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đánh giá rèn luyện sinh viên phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tình hình thực tế của Nhà trường, Trường đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan và sinh viên trong toàn trường thực hiện những việc sau:
     1. Các đơn vị cho ý kiến về Bảng chấm điểm rèn luyện sinh viên (Dự thảo lần 2) áp dụng từ năm học 2020 – 2021.
     2. Các khoa chủ động hình thức tổ chức cho sinh viên đóng góp ý kiến về Bảng chấm điểm rèn luyện sinh viên (Dự thảo lần 2) áp dụng từ năm học 2020 – 2021; tổng hợp kết quả đóng góp ý kiến cấp khoa gửi cho Phòng CT-TC-CTSV.
     3. Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên các cấp cho ý kiến về Bảng chấm điểm rèn luyện sinh viên (Dự thảo lần 2) áp dụng từ năm học 2020 – 2021 và hỗ trợ các khoa thực hiện công tác ở mục 2.
     4. Sinh viên toàn trường tích cực đóng góp ý kiến về Bảng chấm điểm rèn luyện sinh viên (Dự thảo lần 2) áp dụng từ năm học 2020 – 2021.
     5. Thời gian tổ chức cho sinh viên đóng góp ý kiến: Từ ngày ban hành Thông báo này đến hết ngày 17/7/2020.
     6. Hạn chót các đơn vị, đoàn thể gửi tổng hợp kết quả đóng góp ý kiến (bao gồm văn bản in có chữ ký của lãnh đạo đơn vị, đoàn thể và file mềm qua email) cho Phòng CT-TC-CTSV: Ngày 24/7/2020. 
          Đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan và sinh viên toàn trường nghiêm túc thực hiện thông báo này.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả bài viết: Phòng CT-TC-CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC