Thông báo về việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

Thứ hai - 27/07/2020 08:59

I. Những căn cứ để đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên
- Quy chế công tác sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM ban hành theo Quyết định số 341/QĐ-ĐNT ngày 12/12/2018 của Hiệu trường Nhà trường.
- Quy định về việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-ĐNT ngày 09/01/2019 của Hiệu trường Nhà trường.
- Quy định số 06/QyĐ-ĐNT-ĐT ngày 28/8/2013 về đào tạo cao đẳng, đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 171/QĐ-ĐNT-ĐT ngày 28/8/2013 của Hiệu trường Nhà trường.
 II. Trích lục một số nội dung cần thiết trong các quy chế, quy định phục vụ cho việc đánh giá rèn luyện
1. Các mức phân loại Điểm trung bình chung năm học của sinh viên hệ đào tạo tín chỉ
(Theo Điều 18, Chương III Quy định số 06/QyĐ-ĐNT-ĐT ngày 28/8/2013 về đào tạo cao đẳng, đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ).
a) Loại đạt:
A+ (9,00 – 10,0)  Xuất sắc
A (8,00 – 8,99)    Giỏi
B+ (7,00 – 7,99)   Khá
B (6,00 – 6,99)     Trung bình khá
C (5,00 - 5,99)      Trung bình
b) Loại không đạt:
D+ (4,00 – 4,99) Yếu
D (3,00 – 3,99)   Kém
F (0,00 – 2,99)   Kém
2. Kết quả học tập của sinh viên năm học là trung bình cộng của điểm trung bình học lực học kỳ 1 và học kỳ 2 theo thang điểm 10 trong năm học đó.
3. Các mức phân loại kết quả rèn luyện năm học (Theo Điều 9, Chương III Quy định về việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-ĐNT ngày 09/01/2019 của Hiệu trường Nhà trường).
a) Từ 90 đến 100 điểm: loại xuất sắc;
b) Từ 80 đến dưới 90 điểm: loại tốt;
c) Từ 65 đến dưới 80 điểm: loại khá;
d) Từ 50 đến dưới 65 điểm: loại trung bình;
đ) Từ 35 đến dưới 50 điểm: loại yếu;
e) Dưới 35 điểm: loại kém.
4. Kết quả rèn luyện sinh viên năm học là trung bình cộng của điểm rèn luyện học kỳ 1 và học kỳ 2 năm học đó.
5. Kết quả của điểm 2 và 4 như trên là cơ sở để xét danh hiệu Sinh viên Khá, Sinh viên Giỏi, Sinh viên Xuất sắc năm học (Theo điểm a, khoản 2, Điều 7, Chương III Quy chế công tác sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM ban hành theo Quyết định số 341/QĐ-ĐNT ngày 12/12/2018 của Hiệu trường Nhà trường). Cụ thể như sau:
- Đạt danh hiệu sinh viên Khá: xếp loại học tập từ khá trở lên và rèn luyện từ khá trở lên (ĐTB RL năm học từ 65 đến dưới 80);
- Đạt danh hiệu sinh viên Giỏi: xếp loại học tập giỏi trở lên và xếp loại rèn luyện tốt trở lên (ĐTB RL năm học từ 80 đến dưới 90);
- Đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc: xếp loại học tập xuất sắc và rèn luyện xuất sắc (ĐTB RL năm học từ 90 đến 100).
 III. Cách thức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 (tương tự học kỳ 1 năm học 2019 – 2020)
1. Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên bằng phần mềm quản lý điểm rèn luyện tại đường dẫn drl.huflit.edu.vn
- Sinh viên
xem chi tiết hướng dẫn sử dụng phần mềm trong tài liệu đính kèm tại đường dẫn sau: https://hufliteduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/chieuanh_huflit_edu_vn/ER5uvx58UTZOma9_sF1k894BO4AGoNpAl0C8tqC-scrbWQ?e=Vqyve7  và xem kĩ Quy định về việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM và bảng điểm chi tiết đính kèm tại đường dẫn sau https://huflit.edu.vn/quy-che-quy-dinh/quy-dinh-ve-viec-danh-gia-ket-qua-ren-luyen-sinh-vien-he-chinh-quy-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-tin-hoc-tp-ho-chi-minh-926.html
- Cán bộ cấp khoa trở lên xem Tập tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm đã được triển khai.
2. Trình tự đánh giá: - Sinh viên đăng nhập tài khoản cá nhân trên phần mềm và tự đánh giá kết quả rèn luyện của bản thân trong học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 trong thời gian quy định ở mục IV.
  Thông tin tài khoản cá nhân sinh viên bao gồm:
+ Tên tài khoản là mã số sinh viên viết thường toàn bộ.
+ Mật khẩu tài khoản mặc định là <năm tạo tài khoản lần đầu><tên tài khoản>. Đối với sinh viên khóa 2019 trở về trước năm tạo tài khoản lần đầu là 2019.
- Cán bộ lớp đăng nhập tài khoản cá nhân trên phần mềm và đánh giá kết quả rèn luyện cho tất cả sinh viên thuộc lớp quản lý trong học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 và thông báo kết quả đánh giá cấp lớp cho sinh viên biết, giải quyết khiếu nại tại cấp lớp (nếu có) trong thời gian quy định ở mục IV.
- Khoa đánh giá kết quả rèn luyện cho tất cả sinh viên thuộc khoa quản lý trong học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 và thông báo kết quả đánh giá cấp khoa cho sinh viên biết, giải quyết khiếu nại tại cấp khoa (nếu có) trong thời gian quy định ở mục IV.
- Phòng CT-TC-CTSV tổng hợp và rà soát kết quả đánh giá rèn luyện cấp khoa cho tất cả sinh viên trường trong học kỳ 2 năm học 2019-2020;
- Phòng CT-TC-CTSV thông báo kết quả đánh giá rèn luyện cấp trường học kỳ 2 và năm học 2019 – 2020 qua phần mềm và website cho sinh viên biết; phối hợp với các khoa giải đáp thắc mắc, khiếu nại của sinh viên (nếu có);
- Sau thời gian tiếp nhận và giải quyết khiếu nại (nếu có), các khoa gửi bảng tổng hợp kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 2 và bảng tổng hợp kết quả rèn luyện sinh viên năm học 2019 – 2020 của khoa theo các mẫu 1a, 1b và mẫu 2 đính kèm về Phòng CT-TC-CTSV bao gồm cả bản cứng có chữ ký và file mềm qua email cttc@huflit.edu.vn (đối với mẫu 1b chỉ cần gửi file mềm).
- Phòng CT-TC-CTSV sẽ tổng hợp báo cáo kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 2 và năm học 2019 – 2020 của các khoa trình Lãnh đạo Trường phê duyệt.
3. Một số lưu ý:
Vì tình hình thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid 19 ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động học tập, rèn luyện nên việc đánh giá rèn luyện học kỳ II năm học 2019 – 2020 có một số điểm khác so với thường lệ như sau:
- Chưa cập nhật điểm trung bình học tập học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 để hiển thị tự động  mức điểm rèn luyện tương ứng ở mục Kết quả học tập trong Điều 4 trên hệ thống (vì đến thời điểm SV tự đánh giá chưa kết thúc kỳ thi học kỳ 2). Sinh viên sẽ xem mức điểm rèn luyện ở mục Kết quả học tập vào thời điểm Trường thông báo kết quả đánh giá rèn luyện cấp trường học kỳ 2 và toàn năm học 2019-2020 theo thời gian quy định ở mục IV.
- Khung thời gian tính điểm hoạt động trong học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 sẽ được kéo dài thêm 01 tháng so với quy định đã ban hành. Theo đó, các hoạt động được tính vào bảng điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 là những hoạt động được ghi nhận từ ngày 01/01/2020 đến hết 30/6/2020 (không bao gồm hoạt động Khai báo y tế theo yêu cầu của Chính phủ để phòng chống dịch Covid 19 trong thời gian qua đã được tính trong học kỳ 1 năm học 2019 – 2020). Những hoạt động được tổ chức sau thời gian này sẽ được tính vào học kỳ 1 năm học 2020 – 2021.
- Trường sẽ tính điểm cộng mặc định cho sinh viên đối với một số hoạt động thường niên không thể tổ chức trong thời gian qua, cụ thể gồm các hoạt động:
   + Đối thoại giữa SV với lãnh đạo khoa, lãnh đạo Trường HK2:              +3đ
   + Sinh hoạt chi đoàn chủ điểm Tháng Thanh niên (đối với đoàn viên):  +3đ
IV. Tiến độ thực hiện
- 27/7/2020: Ban hành Thông báo về việc đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2019 – 2020.
- 27/7/2020 – 31/7/2020: Sinh viên kiểm tra tài khoản đăng nhập, thông tin cho chuyên viên công tác sinh viên thuộc khoa hoặc chuyên viên công tác sinh viên Phòng CT-TC-CTSV  trường hợp sai sót, quên mật khẩu đăng nhập v.v.. để kịp thời hỗ trợ, giải quyết.
- 01/8/2020 – 11/8/2020: Sinh viên tự đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019-2020.
- 12/8/2020 – 15/8/2020: Cán bộ lớp tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019-2020 của sinh viên thuộc lớp quản lý và thông báo kết quả đánh giá cấp lớp cho sinh viên biết, giải quyết khiếu nại tại cấp lớp (nếu có).
- 17/8/2020 – 29/8/2020: Khoa đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019-2020 của sinh viên thuộc khoa quản lý và thông báo kết quả đánh giá cấp khoa cho sinh viên biết, giải quyết khiếu nại tại cấp khoa (nếu có).
- 31/8/2020 – 12/9/2020: Phòng CT-TC-CTSV tổng hợp và rà soát kết quả đánh giá rèn luyện cấp khoa cho tất cả sinh viên trường học kỳ 2 năm học 2019-2020.
- 14/9/2020 – 21/9/2020: Thông báo kết quả đánh giá rèn luyện cấp trường học kỳ 2 và toàn năm học 2019-2020 qua phần mềm và website cho sinh viên biết; phối hợp với các khoa giải đáp thắc mắc, khiếu nại của sinh viên (nếu có).
- 23/9/2020 – 28/9/2020: Các khoa gửi bảng tổng hợp kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 2 và toàn năm học 2019 – 2020 về Phòng CT-TC-CTSV.
- 29/9/2020 – 05/10/2020: Phòng CT-TC-CTSV tổng hợp kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 2 và toàn năm học 2019 - 2020 của các khoa trình Lãnh đạo Trường.Nếu có thay đổi thời gian thực hiện do tình hình thực tế, Nhà trường sẽ thông báo thời gian được điều chỉnh, cập nhật trên website trường.

          Kết quả rèn luyện sinh viên là cơ sở để Nhà trường xét trao khen thưởng và học bổng cho sinh viên. Việc đánh giá kết quả rèn luyện theo học kỳ và năm học là nhiệm vụ, quyền lợi của mỗi sinh viên và là trách nhiệm chung của các cá nhân, đơn vị liên quan. Nhà trường đề nghị sinh viên, các cá nhân và đơn vị có liên quan  thực hiện việc đánh giá kết quả rèn luyện năm học một cách nghiêm túc, đúng hạn, đúng hướng dẫn./.

Tác giả bài viết: Phòng CT-TC-CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC