Thông báo về việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên bằng hình thức trực tuyến

Thứ tư - 20/01/2021 10:31

Căn cứ Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-ĐNT ngày 09/01/2019 của Hiệu trường Nhà trường;
Căn cứ Bảng chấm điểm rèn luyện sinh viên theo từng học kỳ, áp dụng từ năm học 2020 – 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 295/QĐ-ĐNT ngày 12/8/2020;
Trường thông báo đến các khoa, các đơn vị liên quan và sinh viên toàn trường thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên bằng hình thức trực tuyến trên cổng thông tin https://portal.huflit.edu.vn/, từ học kỳ 1 năm học 2020-2021.


     I. Giới thiệu chung
1. Phần mềm đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên là phần mềm hướng đến mục đích công khai và cập nhật kịp thời quá trình đánh giá rèn luyện của sinh viên, tự động hóa phần lớn thao tác trong quá trình đánh giá.
2. Một số tiêu chí đánh giá như: kết quả học tập của học kỳ, đóng học phí đúng hạn, tham gia khảo sát theo thông báo của Trường, vi phạm quy chế thi,…. phần mềm sẽ tự kết nối các đơn vị liên quan để cập nhật điểm hay trừ điểm rèn luyện sinh viên.
3. Các căn cứ để đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên thực hiện theo quy định Trường đã ban hành (văn bản nêu ở trên), một số điểm cần lưu ý:
     a. Việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên được tiến hành theo từng học kỳ. Điểm rèn luyện năm học là trung bình cộng của điểm rèn luyện 2 học kỳ chính của năm học đó.
     b. Thời gian ghi nhận các hoạt động để đánh giá rèn luyện từng học kỳ như sau 
          Học kỳ 1: tính từ ngày 01/7 đến hết ngày 31/12 hàng năm
          Học kỳ 2: tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 30/6 hàng năm

     c. Sinh viên không thực hiện đánh giá rèn luyện sẽ nhận điểm rèn luyện=0, xếp loại Kém.
     d. Các đơn vị có liên quan (Khoa, Phòng, Ban, Đoàn TN, Hội SV, Ban tổ chức các hoạt động có sinh viên tham gia…):
     - Trước khi tổ chức hoạt động gửi kế hoạch/ đề xuất tổ chức về Phòng CT-TC-CTSV để được cấp mã hoạt động phù hợp với mã chỉ tiêu theo hệ thống đánh giá bằng phần mềm (Ít nhất 7 ngày trước khi diễn ra hoạt động).
     - Sau khi tổ chức xong hoạt động các đơn vị cập nhật ngay Danh sách điểm danh sinh viên tham gia sự kiện/ hoạt động lên hệ thống, để sinh viên có thể theo dõi điểm rèn luyện, kết quả đánh giá sau mỗi hoạt động.

     II. Trình tự đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên
1. Sinh viên tự đánh giá
- Sinh viên đăng nhập hệ thống, kiểm tra điểm đánh giá ở các tiêu chí hệ thống tự ghi nhận và tự đánh giá chấm điểm các nội dung còn lại.
- Lưu ý: nhấn “Lưu đánh giá” sau khi hoàn tất việc đánh giá; Thực hiện đúng thời gian đánh giá được thông báo; Nếu có hoạt động tham gia bên ngoài sinh viên cần cập nhật minh chứng cho việc tự đánh giá.
- Xem kết quả đánh giá của tập thể Lớp, Khoa, Trường đối với cá nhân.
2.  Cấp Lớp đánh giá
Khoa cử đại diện Giảng viên cơ hữu hoặc Chuyên viên khoa tham gia, chứng kiến việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện SV của lớp.
- Lớp trưởng:
Đăng nhập hệ thống, ghi nhận kết quả đánh giá rèn luyện của sinh viên trong lớp.
Sau đó tổ chức họp lớp, thông qua mức điểm tự đánh giá của từng sinh viên, có thể tổ chức họp bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.
Ghi biên bản kết quả đánh giá rèn luyện của lớp (phải được quá nữa ý kiến đồng ý của lớp, có xác nhận của Giảng viên hoặc Chuyên viên Khoa tham dự. Gửi biên bản, danh sách điểm rèn luyện SV cấp lớp đánh giá về Khoa.
Xác nhận điểm đánh giá rèn luyện sinh viên trong lớp lên hệ thống, bấm “lưu đánh giá” hoàn thành việc đánh giá.
3. Cấp Khoa đánh giá
- Đăng nhập hệ thống, đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên các lớp.
- Tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên các lớp, trình Hội đồng đánh giá cấp Khoa/ Trưởng khoa xem xét, ký duyệt.
- Thông báo kết quả đánh giá rèn luyện cho toàn thể sinh viên Khoa; Tiếp nhận khiếu nại, giải quyết, trình Trưởng Khoa ký duyệt, điều chỉnh kết quả (nếu có);
- Xuất báo cáo và gửi kết quả rèn luyện sinh viên của Khoa (có xác nhận của Trưởng khoa) lên Trường thông qua Phòng CT-TC-CTSV.
4. Cấp Trường
- Phòng CT-TC-CTSV tổng hợp kết quả rèn luyện sinh viên toàn Trường, thông báo cho sinh viên và tiếp nhận khiếu nại, giải quyết (nếu có).
- Trình kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên cho Hội đồng cấp Trường/ Hiệu Trưởng xem xét và ra quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên.
- Công bố quyết định công nhận kết quả rèn luyện đến toàn thể sinh viên.


     III. Thời gian đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2020-2021
Nội dung Thời gian thực hiện
Các đơn vị hoàn tất cập nhật danh sách SV tham gia hoạt động lên hệ thống    Từ 15/01 đến 22/01/2021
Sinh viên tự đánh giá (khi chưa có điểm TB học tập)    Từ 23/01 đến 22/02/2021
Cấp lớp đánh giá (khi chưa có điểm TB học tập)    Từ 23/02 đến 28/02/2021
Cấp Khoa đánh giá (có điểm học tập)
 Thông báo kết quả, giải quyết khiếu nại (nếu có),
 Gửi kết quả đánh giá RLSV cấp Khoa về Trường chậm nhất ngày 15/3/2021
   Từ 01/3 đến 15/3/2021
P.CT-TC-CTSV tổng hợp đánh giá, thông báo kết quả, giải quyết khiếu nại (nếu có); Trình Hiệu trưởng ký duyệt, công bố kết quả rèn luyện SV học kỳ 1 năm học 2020-2021.        Trước 30/3/2021
 
     IV. Thông tin liên hệ
     Trong quá trình thực hiện các đơn vị cần trao đổi hay góp ý đề nghị liên hệ Phòng CT-TC-CTSV, gặp cô Hoài Mến, Điện thoại: (028 629 232 – 028 629 233 – 028 682 285)/ số nội bộ 103, Email: ctsv@huflit.edu.vn.
     Đối với sinh viên nếu có thắc mắc hoặc cần trao đổi đề nghị liên hệ với văn phòng Khoa hiện đang theo học.
     Đề nghị sinh viên, các cá nhân và đơn vị có liên quan thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên nghiêm túc, đúng hạn./.

Tác giả bài viết: Phòng CT-TC-CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC