Thông báo về kết quả sinh viên gia hạn đóng học phí học kỳ 2, năm học 2020 - 2021

Thứ hai - 22/03/2021 15:52

     Căn cứ Thông báo số 16/TB-ĐNT ngày 19 tháng 01 năm 2021 về việc đóng học phí học kì 2, năm học 2020 – 2021;
     Căn cứ Đề xuất số 05/ĐX-CTSV ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Phòng CT-CTSV về việc sinh viên gia hạn đóng học phí học kỳ 2, năm học 2020 – 2021 và Tờ trình số 05/TTr-CTSV ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Phòng CT-CTSV về việc bổ sung danh sách sinh viên xin gia hạn học phí HK2, năm học 2020 – 2021 đã được Hội đồng trường phê duyệt;
     Nay Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả gia hạn đóng học phí đến các Khoa và 241 sinh viên xin gia hạn học phí được biết về thời gian gia hạn đóng học phí học kỳ 2, năm học 2020 - 2021 theo danh sách đính kèm.
     Đề nghị các sinh viên thực hiện nghĩa vụ học phí đúng với cam kết trong đơn xin gia hạn đóng học phí và các Khoa có biện pháp thông báo, nhắc nhở đến các sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.
     Trân trọng.

Tác giả bài viết: Phòng CT-CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC