Thông báo về kết quả gia hạn đóng học phí học kỳ 2, năm học 2019 - 2020

Thứ sáu - 27/03/2020 10:47

     Căn cứ Thông báo số 146/TB-ĐNT, ngày 17 tháng 12 năm 2019 về việc đóng học phí học kì 2 năm học 2019 – 2020;
    Căn cứ Thông báo số 09/TB-ĐNT, ngày 12 tháng 02 năm 2020 về việc thay đổi hình thức và thời gian đóng học phí học kỳ 2, năm học 2019 – 2020;

    Căn cứ vào Đề xuất số 25/ĐX-TC, ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Phòng CT-TC-CTSV về việc sinh viên gia hạn đóng học phí học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 đã được Hội đồng quản trị phê duyệt. Nay Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả gia hạn đóng học phí đến các Khoa và 230 sinh viên xin gia hạn học phí được biết về thời gian gia hạn đóng học phí học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 theo danh sách đính kèm.
     Đề nghị các sinh viên thực hiện nghĩa vụ học phí đúng với cam kết trong đơn xin gia hạn đóng học phí và các Khoa có biện pháp thông báo, nhắc nhở đến các sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.
     Trân trọng./.

Tác giả bài viết: Phòng CT-TC-CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC