Thông báo về kết quả gia hạn đóng học phí của sinh viên học kỳ 2, năm học 2022 – 2023 (đợt 1)

Thứ tư - 08/02/2023 15:52

- Căn cứ Thông báo số 133/TB-ĐNT ngày 15 tháng 11 năm 2022 về thời gian đóng học phí học kì 2, năm học 2022 - 2023;

- Căn cứ Đề xuất số 37/ĐX-CTSV ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Phòng CT-CTSV về việc gia hạn đóng học phí học kỳ 2, năm học 2022 – 2023 cho sinh viên đã được Hội đồng trường phê duyệt;

     Nay Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả gia hạn đóng học phí đến các Khoa và 1311 sinh viên có đơn xin gia hạn đóng học phí. Thời gian đóng học phí được gia hạn tối đa đến hết ngày 13/02/2023 (danh sách đính kèm).

     Đề nghị các sinh viên thực hiện nghĩa vụ học phí đúng với cam kết trong đơn xin gia hạn đóng học phí và các Khoa có biện pháp thông báo, nhắc nhở đến các sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.

     Trân trọng./.

Tác giả bài viết: Phòng CT - CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC