Thông báo về kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 và thời gian đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Thứ năm - 25/03/2021 17:18

 
     Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-ĐNT ngày 09/01/2019 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM;
     Căn cứ Quyết định số 295/QĐ-ĐNT ngày 12/8/2020 của Hiệu trưởng về việc ban hành Bảng chấm điểm rèn luyện sinh viên theo từng học kỳ, áp dụng từ năm học 2020 – 2021;
     Căn cứ Thông báo số 04/TB-ĐNT ngày 15/01/2021 về việc đánh giá rèn luyện sinh viên bằng hình thức trực tuyến,
     Trường thông báo đến toàn thể sinh viên các khóa 2017, 2018, 2019, 2020 việc xem kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 và thời gian đánh giá rèn luyện học kỳ 2 như sau:
 
     I. Kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2020 – 2021:
     Thực hiện theo quy trình đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đề nghị sinh viên vào trang https://portal.huflit.edu.vn// xem kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2020 – 2021, tại cột điểm Cấp trường.
Nếu có thắc mắc, khiếu nại về kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên cấp Trường, sinh viên vui lòng liên hệ qua số điện thoại Phòng CT-CTSV (028 3863 2052, số nội bộ: 104) hoặc email: ctsv@huflit.edu.vn, từ ngày 02/4/2021 đến 08/4/2021.
Cách thức đăng nhập vào trang thực hiện tương tự như khi sinh viên tự đánh giá.
 
     II. Thời gian đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2020 – 2021:
   - Thời gian ghi nhận các hoạt động để đánh giá rèn luyện học kỳ 2 tính từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021.
   - Trình tự đánh giá thực hiện như học kỳ 1 (Mục II Thông báo số 04/TB-ĐNT, 15/01/2021).
   - Để cập nhật kịp thời điểm rèn luyện sinh viên khi tham gia các hoạt động/ sự kiện do Trường/ Khoa tổ chức, đề nghị các đơn vị tổ chức hoạt động lưu ý gửi kế hoạch hay đề xuất tổ chức hoạt động về Phòng CT-CTSV ít nhất 7 ngày trước khi diễn ra hoạt động để được cấp mã hoạt động phù hợp với mã chỉ tiêu theo hệ thống đánh giá bằng phần mềm.
     Sau khi tổ chức xong hoạt động, các đơn vị cập nhật ngay Danh sách điểm danh sinh viên tham gia sự kiện/hoạt động lên hệ thống, để sinh viên có thể theo dõi điểm rèn luyện và kết quả đánh giá sau mỗi hoạt động.
 
     ♦ Thời gian đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2020 – 2021:
 
Nội dung Thời gian thực hiện
Sinh viên xem điểm rèn luyện cập nhật và tự đánh giá (Chưa có kết quả học tập) Từ 01/4 đến 11/7/2021
Cấp Lớp đánh giá Từ 12/7 đến 19/7/2021
Cấp Khoa đánh giá
Thông báo kết quả, giải quyết khiếu nại (nếu có);
Gửi kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên cấp Khoa về Trường chậm nhất ngày 15/8/2021
Từ 20/7 đến 10/8/2021
Phòng CT-CTSV tổng hợp đánh giá, thông báo kết quả, giải quyết khiếu nại (nếu có);
Trình Hiệu trưởng ký duyệt, công bố kết quả rèn luyện sinh viên năm học 2020 – 2021.
Trước 30/8/2021
 

     Trong quá trình thực hiện các đơn vị cần trao đổi hay góp ý đề nghị liên hệ Phòng CT-CTSV (028 3863 2052, số nội bộ: 104) hoặc email: ctsv@huflit.edu.vn.
Đối với sinh viên nếu có thắc mắc hoặc cần trao đổi đề nghị liên hệ với văn phòng khoa hiện đang theo học.
     Đề nghị sinh viên, các cá nhân và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

Tác giả bài viết: Phòng CT-CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC