Thông báo đăng ký môn học học kỳ 2 - năm học 2021 - 2022

Thứ tư - 22/12/2021 08:50

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy về việc đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2021 – 2022, cụ thể như sau:
 
1. Yêu cầu
 • Tất cả sinh viên đăng ký môn học, bao gồm môn trả nợ thuộc khóa trước trên website https://portal.huflit.edu.vn đúng thời gian quy định bên dưới.
 • Sinh viên tham khảo danh sách các môn học (chú ý mã môn học của ngành học) theo chương trình đào tạo trên trang web https://portal.huflit.edu.vn/ (sinh viên đăng nhập, vào mục CHỨC NĂNG / Tra cứu thông tin / Chương trình đào tạo).
 • Chỉ đăng ký các môn học thuộc chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành, bậc học (lưu ý đăng ký đúng mã môn học).
 • Các môn chung bao gồm các môn Ngoại ngữ 2, Lý luận chính trị, Tin học đại cương (dành cho sinh viên không chuyên - mã môn 1010083), Thực hành văn bản tiếng Việt, Phương pháp luận sáng tạo, Cơ sở văn hóa Việt Nam, các học phần tiếng Anh không chuyên: có cùng mã môn học thì sinh viên có thể đăng ký sang Khoa khác. Lưu ý việc chuyển cơ sở học khi đăng ký các môn khoa khác quản lý.
 • Sinh viên nghiên cứu thật cẩn trọng thời khóa biểu được công bố trước ngày đăng ký môn học (Vào website https://portal.huflit.edu.vn/ và xem ở menu “Tra cứu thời khóa biểu”).
 • Số lượng môn học cần đăng ký trong một học kỳ là tối thiểu theo chương trình đào tạo (theo quy chế đào tạo).
 • Do mỗi nhóm môn học có giới hạn về sĩ số, nếu hết chỗ hệ thống sẽ không chấp nhận việc đăng ký môn học của sinh viên, sinh viên phải chọn nhóm khác để đăng ký.
 • Sinh viên không được phép đăng ký học trùng thời khóa biểu.
 • Sau khi đăng ký môn học, sinh viên theo dõi thông báo đóng học phí từ Phòng Kế hoạch – Tài chính được đăng tải trên website của Trường.
 • Nhà trường không giải quyết các trường hợp sinh viên đăng ký sai quy định, quá thời gian đăng ký môn học.
 • Sinh viên nợ học phí sẽ không được phép đăng ký môn học.
 
2. Đối tượng
 • Toàn bộ sinh viên năm 2, 3, 4. Đối với sinh viên năm 1, Trường sẽ đăng ký tự động thời khóa biểu cho sinh viên theo kế hoạch đào tạo học kỳ 2, sinh viên năm 1 không thuộc diện tự đăng ký môn học đợt này.
 • Sinh viên hết khóa học, còn thời gian được phép học trả nợ môn.
3. Lịch trình đăng ký môn học
3.1. Sinh viên chính khóa (Đại học từ khóa 2018)
STT KHÓA / KHOA THỜI GIAN NỘI DUNG
1 NĂM 2 – KHÓA 2020   Đăng ký các môn học thuộc năm 1, 2
  Khoa Ngoại ngữ, Khoa Đông Phương 9h00 – 21h00 ngày 27/12/2021  
  Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Quan hệ quốc tế, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế - Tài chính, Khoa Luật, Khoa Du lịch – Khách sạn 9h00 – 21h00 ngày 28/12/2021  
2 NĂM 3 – KHÓA 2019   Đăng ký các môn học thuộc năm 1, 2, 3
  Khoa Ngoại ngữ, Khoa Đông Phương 9h00 – 21h00 ngày 29/12/2021  
  Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Quan hệ quốc tế, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế - Tài chính, Khoa Luật, Khoa Du lịch – Khách sạn 9h00 – 21h00 ngày 30/12/2021  
3 NĂM 4 – KHÓA 2018   Đăng ký các môn học thuộc năm 1, 2, 3, 4
  Khoa Ngoại ngữ, Khoa Đông Phương 9h00 – 21h00 ngày 31/12/2021  
  Khoa Quan hệ quốc tế, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế - Tài chính, Khoa Luật, Khoa Du lịch – Khách sạn, Khoa Công nghệ thông tin 9h00 – 21h00 ngày 02/01/2022  
 
3.2. Sinh viên đăng ký học vượt, cải thiện, trả nợ môn, đăng ký trễ hạn bổ sung:
STT ĐỐI TƯỢNG THỜI GIAN NỘI DUNG
1 - Sinh viên đại học các khóa 2018, 2019, 2020 chưa đăng ký môn học hoặc đăng ký thiếu môn hoặc đăng ký học vượt/trả nợ/cải thiện/ hủy đăng ký các môn
9h00 ngày 05/01/2022
đến
16h00 ngày 12/01/2022
Đăng ký các
môn học
thuộc học kỳ 2
năm học
2021-2022
2 - Sinh viên bậc đại học khoá 2017 trở về trước còn điều kiện được phép trả nợ môn

Lưu ý quan trọng:
 • Trường hợp sinh viên đăng ký bổ sung được phép đăng ký thêm môn học, được phép thay đổi, hủy môn học đã đăng ký trước đó.
 • Các học phần tương đương, sinh viên tham khảo thông báo và hướng dẫn của khoa chủ quản.
 • Môn Giáo dục thể chất: Nhà trường mở 2 học phần Giáo dục thể chất 1 và Giáo dục thể chất 2. Sinh viên chưa học Giáo dục thể chất 1 vẫn có thể đăng ký Giáo dục thể chất 2 nhưng không nên đăng ký Giáo dục thể chất 2 (Thể hình thẩm mỹ nâng cao), mã môn 1010602.
 • Môn Giáo dục quốc phòng: Chỉ dành cho sinh viên khóa 2019 về trước chưa hoàn thành học phần Giáo dục quốc phòng.
 • Sinh viên khóa 2018 về trước có thể học thay thế các học phần Lý luận chính trị mà không cần học bù số tín chỉ chênh lệch:
 
 
STT
HỌC PHẦN CŨ TỪ KHÓA 2018 TRỞ VỀ TRƯỚC     HỌC PHẦN THAY THẾ
MÃ HP TÊN HP  SỐ TC MÃ HP TÊN HP  
SỐ TC
1 1010062 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin 1  
2
1010443 Triết học Mác-Lênin 3
2 1010313 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin 2
 3
1010452 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2
3 1010023 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN  3 1010472 Lịch sử Đảng CSVN 2
 
 4. Thời gian rút bớt học phần
              Sinh viên đã được phép thay đổi, rút bớt học phần trong đợt đăng ký bổ sung (thời gian thực hiện vui lòng xem thêm tại mục 3.2), do đó trường sẽ không tiếp nhận đơn giải quyết xin rút bớt học phần.
 

Nguồn tin: Phòng Đào tạo đại học

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC