Thông báo đăng ký môn học học kỳ 1 - năm học 2020 - 2021

Thứ sáu - 24/07/2020 13:49

            Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy về việc đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:
 
1. Yêu cầu
 • Tất cả sinh viên đăng ký môn học, bao gồm môn trả nợ thuộc khóa trước trên website https://portal.huflit.edu.vn đúng thời gian quy định bên dưới.
 • Sinh viên tham khảo danh sách các môn học (chú ý mã môn học của ngành học) theo chương trình đào tạo trên trang web portal.huflit.edu.vn (Mục CHỨC NĂNG / Tra cứu thông tin / Chương trình đào tạo).
 • Chỉ đăng ký các môn học thuộc chương trình đào tạo của ngành, bậc học (lưu ý đăng ký đúng mã môn học).
 • Các môn chung bao gồm các môn Ngoại ngữ 2, Lý luận chính trị, Tin học đại cương (dành cho sinh viên không chuyên - mã môn 1010083), Thực hành văn bản tiếng Việt, Phương pháp luận sáng tạo, Cơ sở văn hóa Việt Nam, các học phần thuộc tiếng Anh không chuyên: có cùng mã môn học thì sinh viên có thể đăng ký sang Khoa khác. Lưu ý việc chuyển cơ sở khi đăng ký các môn khoa khác quản lý.
 • Sinh viên nghiên cứu thật cẩn trọng thời khóa biểu được công bố trước ngày đăng ký môn học (Vào chức năng “Đăng ký học phần” khi website portal.huflit.edu.vn và xem ở menu “Xem thời khóa biểu”).
 • Số lượng môn học cần đăng ký trong một học kỳ là tối thiểu theo chương trình đào tạo (niêm yết trong chỉ nam của khóa học).
 • Do mỗi nhóm môn học có giới hạn về sĩ số, nếu hết chỗ hệ thống sẽ không chấp nhận việc đăng ký môn học của sinh viên, sinh viên phải chọn nhóm khác để đăng ký.
 • Sinh viên không được phép đăng ký học trùng thời khóa biểu.
 • Sau khi đăng ký môn học, sinh viên theo dõi thông báo đóng học phí từ Phòng Quản trị - Tài vụ trên website của Trường.
 • Nhà trường không giải quyết các trường hợp sinh viên đăng ký sai quy định, quá thời gian đăng ký môn học.
 • Sinh viên nợ học phí sẽ không được phép đăng ký môn học.
2. Đối tượng
 • Toàn bộ sinh viên năm 2, 3, 4 (riêng sinh viên năm 1 – khóa 2020, Trường sẽ tự động đăng ký theo khung lớp).
 • Sinh viên hết khóa học, còn thời gian được phép học trả nợ môn.
3. Lịch trình đăng ký môn học
3.1. Sinh viên chính khóa (Đại học từ khóa 2017)
STT KHÓA THỜI GIAN NỘI DUNG
1  Năm 2 – Khóa 2019 9h00 ngày 10/8/2020
đến
16h00 ngày 11/8/2020
Đăng ký các môn học thuộc năm 2
2  Năm 3 – Khóa 2018 9h00 ngày 12/8/2020
đến
16h00 ngày 13/8/2020
Đăng ký các môn học thuộc năm 2, 3
3  Năm 4 – Khóa 2017 9h00 ngày 14/8/2020
đến
16h00 ngày 15/8/2020
Đăng ký các môn học thuộc năm 2, 3, 4
 
3.2. Sinh viên đăng ký học vượt, cải thiện trả nợ môn và đăng ký trễ hạn bổ sung:
STT ĐỐI TƯỢNG THỜI GIAN NỘI DUNG
1  - Sinh viên đại học các khóa 2017, 2018, 2019 chưa đăng ký môn học hoặc đăng ký thiếu môn hoặc đăng ký học vượt/trả nợ/cải thiện các môn 9h00 ngày 17/8/2020
đến
16h00 ngày 22/8/2020
 Đăng ký các môn học thuộc học kỳ 1
năm học 2020-2021
2  - Sinh viên bậc đại học khoá 2016 trở về trước còn điều kiện được phép trả nợ môn

Lưu ý quan trọng:
 • Trường hợp sinh viên đăng ký bổ sung được phép đăng ký thêm môn học, được phép thay đổi, xóa môn học đã đăng ký trước đó.
 • Các học phần thuộc năm 1, Trường sẽ thông báo đăng ký các học phần này sau.
 • Các học phần sau được mở trong học kỳ 1 (2020 – 2021) bắt đầu học từ ngày 07/9/2020: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (mã môn 1010023), Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lêninin 1 (mã môn 1010062), Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lêninin 2 (mã môn 1010313), Triết học Mác-Lênin (mã môn 1010443).
4. Thời gian rút bớt học phần
            Sinh viên đã được phép thay đổi, rút bớt học phần trong đợt đăng ký bổ sung (thời gian thực hiện vui lòng xem thêm tại mục 3.2), do đó trường sẽ không tiếp nhận đơn giải quyết xin rút bớt học phần.

Nguồn tin: Phòng Đào tạo

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC