Quyết định về việc trao Học bổng Tân sinh viên HUFLIT năm học 2022 – 2023

Thứ sáu - 02/12/2022 10:43

- Căn cứ Quyết định số 616/TTg ngày 26/10/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép thành lập trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Luật Giáo dục Đại học;

- Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về việc qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học;

- Căn cứ Quyết định số 1083/QĐ-ĐNT ngày 06/9/2022 về việc ban hành quy chế Công tác Sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM;

- Căn cứ Thông báo số 102/TB-ĐNT ngày 15/9/2022 của Hiệu trưởng về việc xét học bổng Tân sinh viên HUFLIT năm học 2022 – 2023 (Đối với Tân sinh viên là Học sinh giỏi cấp tỉnh/ thành phố trở lên hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo quy định);

- Căn cứ Tờ trình số 08/TTr-CTSV ngày 22/11/2022 của Phòng CT-CTSV về việc đề nghị cấp học bổng Tân sinh viên năm học 2022 – 2023 đã được Hội đồng trường phê duyệt;

- Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Chính trị - Công tác Sinh viên.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trao 77 suất học bổng Tân sinh viên HUFLIT năm học 2022 – 2023, cụ thể:

- 02 SV đạt Giải Nhất học sinh Giỏi cấp tỉnh/thành phố với mỗi suất trị giá là 10.000.000đ/suất, tổng số tiền là 20.000.000đ

- 53 SV đạt Giải Nhì, Giải Ba học sinh Giỏi cấp tình/thành phố với mỗi suất trị giá là 5.000.000đ/suất, tổng số tiền là 265.000.000đ

- 22 SV đạt Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo qui định với mỗi suất trị giá là 3.000.000đ/suất, tổng số tiền là 66.000.000đ

Tổng giá trị học bổng là 351.000.000đ (Ba trăm năm mươi mốt triệu đồng) (danh sách đính kèm);

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông/ bà Trưởng phòng Phòng Chính trị - Công tác sinh viên, Trưởng phòng Phòng Đào tạo đại học, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng các đơn vị liên quan và các sinh viên có tên ở Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tác giả bài viết: Phòng CT - CTSV

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC