Quyết định về việc khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên Tốt nghiệp loại Giỏi” - đợt 4 năm 2022

Thứ ba - 03/01/2023 09:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 1824/QĐ-ĐNT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu
“Sinh viên Tốt nghiệp loại Giỏi” - đợt 4 năm 2022
 
HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
- Căn cứ Quyết định số 616/TTg ngày 26 tháng 10 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Luật Giáo dục Đại học;
- Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về việc qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung
- Luật Giáo dục đại học;

- Căn cứ Quy chế Công tác Sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM ban hành kèm theo quyết định số 1083/QĐ-ĐNT ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Hiệu trưởng;
- Căn cứ Quy định về việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1174/QĐ-ĐNT ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Hiệu trưởng;
- Căn cứ Thông báo số 26/TB-ĐNT ngày 22 tháng 3 năm 2022 về quy định xét cấp học bổng, khen thưởng danh hiệu Sinh viên giỏi, Sinh viên xuất sắc năm học và Sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi;
- Căn cứ Quyết định số 1767/QĐ-ĐNT ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Hiệu trưởng về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đợt 4 năm 2022 cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy;
- Căn cứ Đề xuất số 33/ĐX-CTSV ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Phòng CT-CTSV về việc duyệt chi mức thưởng cho sinh viên Tốt nghiệp đạt loại Giỏi - đợt 4 năm 2022 đã được Hội đồng trường phê duyệt;
- Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Chính trị – Công tác Sinh viên.
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng giấy khen và tiền thưởng đối với 03 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên Tốt nghiệp loại Giỏi” - đợt 4 năm 2022 theo danh sách đính kèm với tổng giá trị tiền thưởng là 1.500.000đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng).
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông/ bà Trưởng phòng Phòng Chính trị - Công tác sinh viên,  Trưởng phòng Phòng Đào tạo đại học, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng các đơn vị liên quan và các sinh viên có tên ở Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
HIỆU TRƯỞNG
 
 (Đã ký và đóng dấu)
 
TS. Nguyễn Anh Tuấn


 

Tác giả bài viết: Phòng CT - CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC