Quyết định về việc bổ sung chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2021

Thứ bảy - 25/09/2021 14:49

Toàn văn quyết định số 333/QĐ-ĐNT ngày 23/9/2021 của Hiệu trưởng về việc bổ sung chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2021, chi tiết xem bên dưới:
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH    
  Số: 333/QD-ĐNT
  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 2021
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ sung chuẩn đầu ra ngoại ngữ
cho sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2021
 
HIỆU  TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
         
      Căn cứ Quyết định số 616/TTg ngày 26/10/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh;
      Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;
      Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-ĐNT ngày 15/11/2013 về việc ban hành Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp.HCM;
      Căn cứ Biên bản số 16/BB – ĐNT ngày 20/9/2021 về việc bổ sung chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên;
      Xét đề nghị của các Trưởng khoa và Trưởng phòng Đào tạo đại học;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép sinh viên sử dụng chứng chỉ EnglishScore được tổ chức thi tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng cho khóa 2017 trở về trước trong đợt xét tốt nghiệp tháng 9/2021 như sau:
STT Ngành Mức điểm tối thiểu (EnglishScore)
1 Công nghệ thông tin 300
2 Luật kinh tế, Tài chính- Ngân hàng, Kế toán 325
3 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quan hệ quốc tế 350
4 Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế 400
5 Ngôn ngữ Anh – khóa 2016 về trước 425
6 Ngôn ngữ Anh – khóa 2017 450
 
Điều 2: Cho phép sinh viên ngành Đông phương học và Ngôn ngữ Trung Quốc sử dụng kết quả bài thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc của Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM tổ chức xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2021, cụ thể:
STT Ngành / Chuyên ngành Mức điểm tối thiểu / Tổng điểm bài thi
1 Nhật Bản học 95 / 180
2 Hàn Quốc học 120 / 170
3 Ngôn ngữ Trung Quốc 180 / 300
 
 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Trưởng các khoa, Trưởng phòng Đào tạo đại học và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thi hành quyết định này./.
                                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                                  (đã ký)
                                                                                                                                       TS. Nguyễn Anh Tuấn

 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC