Khoa Luật: Đề cương chi tiết các môn học ở HK 2 - NH 2019-2020

Thứ năm - 20/02/2020 10:50

Sinh viên vui lòng bấm vào tên môn học để xem đề cương chi tiết

KHÓA 2016
-  Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng TM (mã: 2313032)
-  Kỹ năng tư vấn & bảo vệ quyền lợi đương sự trong TTDS (mã: 2313052 )
-  QT nguồn nhân lực & PL về QTNS trong DN (mã: 2313082)
-  PL về tài chính doanh nghiệp (mã: 2313092)

KHÓA 2017
-  Luật hành chính (mã: 2310143)
-  Luật thương mại VN&QT (mã : 2311043)
-  Luật đầu tư ( mã: 2311022)
-  Luật thuế (mã: 2311072)
-  Luật cạnh tranh (mã: 2311082)
-  Luật an sinh xã hội ( mã: 2310222)
-  PL nhà ở & kinh doanh BĐS (mã: 2311092)
-  Luật kinh doanh BH (mã: 2311062)
-  Xây dựng văn bản pháp luật (mã: 2310252)
-  Dịch văn bản pháp luật (mã: 2310492)

KHÓA 2018  
-  Luật hôn nhân gia đình (mã 2310242)
-  Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (mã: 2310192)
-  Tài chính doanh nghiệp (mã: 2310023)
-  LS các học thuyết chính trị (mã: 2310012)
-  LS các học thuyết kinh tế (mã: 2310032)
-  Lý thuyết tài chính tiền tệ (mã: 2310042)
-  Nghe tiếng anh luật 2 ( mã : 2310442)
-  Nói tiếng anh luật 2 ( mã : 2310452)
-  Đọc tiếng anh luật 2 ( mã : 2310462)
-  Viết tiếng anh luật 2 ( mã : 2310472)

KHÓA 2019  
-  Lý luận chung về nhà nước pháp luật (mã 2311053)
-  Những vấn đề chung về luật dân sự (mã: 2310092)
-  Xã hội học pháp luật (mã: 2310272)
-  Logic học đại cương (mã 2310072)
-  Tiếng Anh cơ bản 2  (mã: 1010494)
-  Tin học đại cương (mã: 1010083)
 

Tác giả bài viết: Như Tâm

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC